අදහස්

සීතල පිනිබිදු වැටෙනා හිමිදිරියේමසිත වෙලයි නුඹේ රතැඟිලි මුදු පහසේපහසින් නුඹේ ඒ පිනිබිදු විසිරෙන්නේවිසිරැණු පිනිබිදු මගෙ ගත දැවටෙන්නේහද තුළ තිබුණත් ඔබේ ඔය ඡායානැත සැබවින් නුඹ මගෙ ළඟ සැමදාඈතින් නුඹ සිටියත් මා හැරදානුඹ පමණයි දිවි ඇති තෙක් සැමදාසඳ නැති පාඑව දැනෙනා අහසටතරැ තිබුණත් නෑ ඉපිලෙන්නේනුඹ නැති මහදේ සිත් අවකාශෙටවෙන්නට බැරිදෝ ස
0