ඇත්තම දිය කිඳුරියක් හමුවෙයි(විශ්වාස කල හැකිද?)"

දිය කිදුරියන් පිලිබදව අප ඉතිහාසයේ ඉදන්ම කතා ඇහුවට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් තරම් සාක්ෂි අපට හමුවෙලා නෑ. නමුත් මේ වන විට දීද කිඳුරියක් කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් පින්තුර කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට මුදා හැරලා තියනවා. හොදට බලන්න මේ ෆොටෝස් දිහා. මේක ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන් නේද?0