වෙබ් සයිට් එක සම්පූර්නයෙන් බාගන්න සුපිරි සොෆ්ට්වෙයා එකක් DOWNLOAD NOW http://bit.ly/1thTceFSitemoneylot මෙන්න ඔයලට වදගත් වන සොෆ්ට් එකක් මෙකෙන් ඔයාට පුලුවන් ඔනෑම වෙබ් සයිට් එකක් සියලු පේජ් එක්ක බාගන්න..ඉන්පසුව ඔයාට පුලුවන් නෙට් කනෙක්ට් කරල නැතත් කනෙක්ට් කරල වගේ වෙබ් සයිට් එකේ හැම තැනකම සෑම පේජ් එකකටම ගමන් කරන්ඩ ......එහෙනම් බාගන්න කෝ..Windows 2000/XP/Vista/Seven/8 installer versionWinHTTrack (also included: command line version) httrack-3.48.8.exe [alternate site] 3.48-83.94 MiB (4126720 B)(14/May/2014)We recommend: Windows Vista/Seven/8 64-bit installer versionWinHTTrack DOWNLOAD NOW http://bit.ly/1thTceF
0